آموزش صوتی جز و بداهه نوازی ١ - مقدمه و فواصل در گام ماژور

: ضمیمه
:لینک دانلود درس اول
www.mediafire.com/download/3ngp65g…7vp8/lesson1.mp3
: نت های جلسه اول
imageshack.us/a/img593/600/lesson1.jpg
imageshack.us/a/img836/7893/byebyeblackbird.jpg
imageshack.us/a/img839/9350/timeaftertime371.jpg

 
 

: ضمیمه
آموزش صوتی جز و بداهه نوازی ٢

uplod.ir/9n9fdh3h0r1x/Lesson2.mp3.htm
: تمرین های جلسه دوم
imageshack.us/a/img90/3528/4bbq.jpg
Anthropology:
imageshack.us/a/img211/5336/5eq.jpg
Stormy Weather:
imageshack.us/a/img812/5686/pp7t.jpg